Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

Έναρξη των κέντρων διασκεδάσεων με καινοτομίες στις επιγραφές δείτε γιατί!

Του Γιώργου Παπαγεωργίου

 Μια αλλαγή που πολλοί ίσος δεν την έχετε παρατηρήσει στα κέντρα διασκεδάσεως που ξεκινούν την λειτουργία τους κατά κόρον τις τελευταίες ημέρες, είναι η εξαφάνιση της "Μαρκίζας" από τους δρόμους.
 Οι επιγραφές μετά από δικαστική μάχη ετών αποφασίστηκε να απομακρυνθούν άμεσα! Συγκεκριμένα, κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ.8 και 4 παρ.2 του ν.2946/2001, απομακρύνονται άμεσα, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης, πλαίσια και διαφημίσεις που χαρακτηρίζονται «ρύποι».
  Όλα λοιπόν τα νυχτερινά κέντρα διασκεδάσεως, άμεσα κατέβασαν τις επιγραφές τους από τις άκρες των δρόμων.  Την μεγαλύτερη καινοτομία κάνει το...
'Έναστρον", με ένα από τα πιο δυνατά σχήματα του χειμώνα που ξεκινάει σήμερα Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, το οποίο καταργεί την κλασσική επιγραφή και σε μια γιγαντοοθόνη προβάλει το παρακάτω βίντεο.   
 Το Posionio μετέφερε την γιγαντιαία πινακίδα τους εντός του ιδιόκτητου προαυλίου από την άκρη του δρόμου. Όπως μπορείτε να δείτε και στην φωτογραφία που ακολουθεί η επιγραφή του Romeo έχει εξαφανισθεί. Το Κέντρο Αθηνών τοποθέτησε δύο πια γιγαντοαφίσες κρεμασμένες επί της οδού Πειραιώς η μια και της Πέτρου Ράλη η άλλη.   

Μετά τις φωτογραφίες ακολουθεί ολόκληρη η εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους                                                                                                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                      
ΤΟΠΙΚΗΣ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                            
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ                                            
ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ                                                              
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83  Αθήνα          
Υπεύθ. Ενημέρωσης : Π. Στεργίου, 213-1364702
                                    Α. Κωστοπούλου  213-1364972    
   
Fax: 210-3744003
e-mail : gramatia@ypes.gr
http:// www.ypes.gr
Αθήνα  15  Ιουνίου    2011

Α.Π. : οικ. 28246
               
ΠΡΟΣ : 1. Δήμους της Χώρας
        α) Γραφεία Δημάρχων
        β) Δημοτική Αστυνομία
        γ) Δ/νσεις Οικονομικών Υπηρεσιών
       
        2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
        α) Γραφεία Γενικών Γραμματέων
        β) Δ/νσεις αρμόδιες για τον έλεγχο
            της υπαίθριας διαφήμισης
ΘΕΜΑ : Αφαίρεση παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων


     Προς διευκόλυνση άσκησης των αρμοδιοτήτων σας που συνδέονται με τον έλεγχο της υπαίθριας διαφήμισης, σας διαβιβάζουμε συνημμένα υπόδειγμα έκθεσης αυτοψίας, στο οποίο αποτυπώνονται τα πεδία ελέγχου και οι πιθανές παραβάσεις, με παραπομπή στις αντίστοιχες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Το υπόδειγμα αυτό αποτελεί έναν «οδηγό» για τη σύνταξη σχετικού εγγράφου από τις υπηρεσίες σας, προκειμένου ο έλεγχος να διενεργείται ομοιόμορφα, με πληρότητα και ακρίβεια. Συναφώς επισημαίνεται ότι η σωρευτική παράβαση νομοθετικών διατάξεων συνιστά ένδειξη ως προς την βαρύτητα της παράβασης που συντελείται με την τοποθέτηση κάθε παράνομης υπαίθριας διαφήμισης, στοιχείο που συνεκτιμάται κατά την επιβολή των προστίμων σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.2946/2001.
     Σημειώνεται ότι το συνημμένο «υπόδειγμα» βασίστηκε στη νομοθεσία που ισχύει για το σύνολο της χώρας, εκτός της περιοχής που ορίζεται με το άρθρο 2 του ν.2833/2000, όπου η αρμοδιότητα διενέργειας αυτοψίας ανήκει στο Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ.
      Περαιτέρω, ως προς τη διαδικασία που ακολουθείται κατά την αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων επισημαίνονται τα ακόλουθα :
Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.2946/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν.3212/2003, η αφαίρεση των παράνομων διαφημιστικών πλαισίων, διαφημίσεων και επιγραφών, ανάλογα με το χώρο ή το είδος της ασκούμενης αρμοδιότητας (πρωτογενής αρμοδιότητα ή κατά διοικητική υποκατάσταση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, σύμφωνα με το άρθ.9, παρ.8 ν.3212/2003), γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή από υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εξουσιοδοτείται από το Γενικό Γραμματέα ή με απόφαση του Δημάρχου. Η απόφαση εκδίδεται αφού προηγουμένως γίνει διαπίστωση της παράβασης και συνταχθεί σχετική πράξη αυτοψίας από τα αρμόδια όργανα. Κατά τις διατάξεις των άρθρων 9, παρ.8 και 4, παρ.2 του ν.2946/2001, απομακρύνονται άμεσα, χωρίς να απαιτείται η έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης, πλαίσια και διαφημίσεις που χαρακτηρίζονται «ρύποι» και ειδικότερα τα εξής :
  α) Πλαίσια και διαφημίσεις που έχουν τοποθετηθεί σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους που δεν καθορίστηκαν για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης από το δημοτικό συμβούλιο, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του ν.2946/2001.
  β) Πλαίσια και διαφημίσεις, στα οποία δεν αναγράφονται τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.2946/2001, δηλαδή το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του διαφημιστή ή του διαφημιζομένου και ο αριθμός της άδειας που χορηγήθηκε κατά το άρθρο 5 του ν.2946/2001.
    Δεδομένου ότι απαιτείται σωρευτικά η αναγραφή των προαναφερόμενων τριών στοιχείων, η έλλειψη έστω και ενός εξ’ αυτών συνεπάγεται την άμεση απομάκρυνση του πλαισίου / διαφήμισης, ως «ρύπος». Επίσης, ελλείψει διάκρισης του είδους του χώρου στις προαναφερόμενες διατάξεις (δημοτικός, κοινόχρηστος ή ιδιωτικός), τα πλαίσια-διαφημίσεις στα οποία δεν αναγράφεται το σύνολο των προαναφερόμενων στοιχείων, απομακρύνονται άμεσα, ανεξαρτήτως του χώρου στα οποία αυτά βρίσκονται τοποθετημένα (άρθρο 4 σε συνδυασμό με άρθρο 9 του ν.2946/2001, όπως τροποποιήθηκαν με άρθρο 13 του ν.3212/2003 και εισηγητική έκθεση του ν.3212/2003).
     Οι κύριοι και οι κάτοχοι των χώρων στους οποίους συντελέστηκε η παράβαση υποχρεούνται να επιτρέπουν την είσοδο και να ανέχονται την παραμονή των συνεργείων στο χώρο, καθώς και τη διενέργεια κάθε απαραίτητης πράξης για την αφαίρεση των διαφημίσεων, των πλαισίων, των υποστηριγμάτων τους και των επιγραφών. Οι αστυνομικές αρχές υποχρεούνται να παρέχουν άμεσα τη συνδρομή τους, εφόσον τους ζητηθεί (άρθρο 9, παρ.3 του ν.2946/2001).
    Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση της αφαίρεσης των πλαισίων-διαφημίσεων που χαρακτηρίζονται «ρύποι» κατά τα προαναφερόμενα, σύμφωνα με πάγια νομολογία ( ΣτΕ 3177/2008, 724/2005, 3222/2000, 2594/1977), η εφαρμογή της αρχής της προηγούμενης ακρόασης είναι αλυσιτελής (άσκοπη, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να επηρεάσει την απόφαση της διοίκησης), καθώς πρόκειται για εκτέλεση πράξης που αποτελεί δέσμια αρμοδιότητα για το Δήμο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (αυτόματη, έννομη συνέπεια, υποχρεωτική εκ του ν.2946/2001), βασιζόμενη σε αντικειμενικά δεδομένα  που διαπιστώνονται κατά τη διενέργεια της αυτοψίας (ύπαρξη του συνόλου των στοιχείων ή τοποθέτηση σε χώρο που δεν καθορίστηκε).
       Στις υπόλοιπες περιπτώσεις που για την αφαίρεση απαιτείται η έκδοση απόφασης από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή το Δήμαρχο, αυτή κοινοποιείται στη διεύθυνση του νομικού / φυσικού προσώπου που αναγράφεται στο πλαίσιο-διαφήμιση. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης, ο Δήμος ή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, υποχρεούνται να αφαιρέσουν με συνεργεία τους τις παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις, επιγραφές, πλαίσια και υποστηρίγματα των διαφημίσεων, ενώ στην περίπτωση που δεν διαθέτουν συνεργεία, μπορούν να αναθέτουν την αφαίρεση σε ιδιώτη. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και η άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης αφαίρεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της πράξης (άρθρο 9, παρ.6 ν.2946/01).
      Στις περιπτώσεις αυτές, τα δεδομένα της αυτοψίας γνωστοποιούνται στα προαναφερόμενα πρόσωπα, τα οποία αφενός καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους επί αυτών και να αφαιρέσουν την υπαίθρια διαφήμιση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (π.χ 15 ημερών), αφετέρου ειδοποιούνται ότι με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας ή εφόσον χαρακτηρισθούν ανεπαρκείς οι ισχυρισμοί τους, χωρίς άλλη ειδοποίηση, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προβούν σε περαιτέρω ενέργειες για την αφαίρεση αυτών, τον καταλογισμό της σχετικής δαπάνης και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από το άρθρο 8 του ν.2946/2001. Για τις περιπτώσεις των διαφημίσεων-ρύπων που αφαιρούνται άμεσα, τα προαναφερόμενα αποστέλλονται με αναφορά μόνο ως προς τον καταλογισμό της δαπάνης και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
      Σε κάθε περίπτωση η αφαίρεση πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου που συντελέστηκε η παράβαση και ανεξάρτητα από την επιβολή προστίμου, χωρίς να δημιουργείται καμία ευθύνη των ανωτέρω και των οργάνων τους για την τύχη των αφαιρούμενων διαφημίσεων, κατασκευών και υλικών ή επιγραφών (άρθρο 9, παρ.2 ν.2946/2001). Αυτά περιέρχονται στο Δήμο ή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, οι οποίοι τα διαχειρίζονται περαιτέρω κατά τον πλέον ενδεδειγμένο και πρόσφορο τρόπο λαμβάνοντας υπόψη, για περιβαλλοντικούς λόγους, τη δυνατότητα προώθησης των αφαιρούμενων, ανακυκλώσιμων υλικών σε χώρους ανακύκλωσης. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση της ανακύκλωσης, το αντίτιμο για τα ανακυκλώσιμα υλικά δύναται να συνυπολογιστεί για τον προσδιορισμό του ανταλλάγματος του αναδόχου-ιδιώτη, στον οποίο ανατίθεται το έργο της αφαίρεσης, μεταφοράς και εναπόθεσης των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων σε χώρους επιτρεπτούς από την κείμενη νομοθεσία.
     Τέλος, επισημαίνεται η αναγκαιότητα πλήρους και ακριβούς αποτύπωσης των πραγματικών  δεδομένων κατά τη διενέργεια της αυτοψίας καθώς η επίκληση αυτών σε συσχετισμό με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, διασφαλίζει την αποτελεσματική και εμπεριστατωμένη άσκηση των αρμοδιοτήτων ελέγχου, αφαίρεσης και επιβολής κυρώσεων στους υπαίτιους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου, ακολουθώντας τη διαδρομή «Το Υπουργείο», «Έγγραφα»   ( http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/)                                                                                                            
                                                                                                                 
                                                                                                                  Ο Γενικός Γραμματέας


                                                                                                                            Δ. Στεφάνου


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Διεύθυνση Τροχαίας
            Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 Αθήνα
      2.   ΚΕΔΕ
      3.  Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
      4.   Συνήγορο του Πολίτη

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:                                                              
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. κ. Γενικό Διευθυντή Τοπ. Αυτ/σης
      3. Διεύθυνση Οικονομικών Ο.Τ.Α
          Τμήμα Φορολογικό