Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Η σύναξης των θηρίων στην γη του Αρνίου

 Του Γιώργου Παπαγεωργίου 

 Και εσυναντήθησαν τα δύο θηρία στην γη του Αρνίου, δια να μολύνουν το ύδωρ και την ποτισμένη με αίμα για την ελευθερία προγόνων γη. 
 Και η σύναξης των θηρίων έγινε γνωστή στο κόσμο όλο ως αστραπή, κατελθόντα εκ του ουρανού. 
 «Και ήλθεν εις εκ των επτά αγγέλων των εχόντων τας επτά φιάλας, και ελάλησε μετ εμού, λέγων μοι :  ελθέ, θέλω σοι δείξει την κρίσιν της πόρνης της μεγάλης, της καθήμενης επι των υδάτων των πολλών˙» 
 «Και μοι λέγει, τα ύδατα τα οποία είδες, όπου η πόρνη καθηται, είναι λαοί και όχλοι, και έθνη και γλώσσαι.»
 Πάπας Φραγκίσκος, ο «πρόδρομος του σκότους» Σχετικό....
ΕΔΩ
 Αποκάλυψη 17:8 «Το θηρίον το οποίον είδες, ήτο ...» Ο Ιωάννης μόλις είδε την πόρνη να κάθεται επί του θηρίου στην έρημο και να θανατώνει εκατομμύρια χριστιανούς. Παράλληλα, το κείμενο αναφέρει ότι αυτό που είδε «ήτο» - στο παρελθόν δηλαδή. Ο Ιωάννης μεταφέρθηκε μπροστά στον χρόνο, μετά και από την εποχή που ο Ναπολέων με διαταγή του καθαίρεσε την παπική εξουσία το 1798. Προηγουμένως ο Ιωάννης είδε μια γυναίκα να κάθεται επί του κόκκινου θηρίου στην έρημο και αυτή η έρημος μάθαμε ότι αντιπροσώπευε τα 1260 χρόνια στα οποία κυβέρνησε ο παπισμός από το 538 μ.Χ. έως το 1798 μ.Χ.. Η εποχή αυτή αποτελεί παρελθόν και ο άγγελος λεει στον Ιωάννη ότι η εποχή αυτή «ήτο». Έτσι, η πρώτη φάση της παπικής εξουσίας τελειώνει το1798 μ.Χ.. Αποκάλυψη 17:8 «Το θηρίον το οποίον είδες, ήτο και δεν είναι, και μέλλει να αναβή εκ της αβύσσου και να υπάγη εις απώλειαν˙ και θέλουσι θαυμάσει οι κατοικούντες επι της γής, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γεγραμμένα εν τω βιβλίω της ζωής από καταβολής κόσμου, βλέποντες το θηρίον το οποίον ήτο, και δεν είναι, αν και ήναι.» Εδώ περιγράφονται τρείς φάσεις – χρονικές περίοδοι στην ιστορία αυτού του κόκκινου θηρίου : 1. Ητο 2. Δεν είναι  3. Αν και είναι. Η πρώτη φάση μάθαμε ότι έληξε το 1798 όταν ο Ναπολέων καθαίρεσε την παπική εξουσία. Η δεύτερη φάση που λέγεται «Δεν είναι και μέλλει να ανάβη εκ της αβύσσου» περιγράφει τη χρονική περίοδο που είναι αναγκαία ώστε το θηρίο να ανακάμψει πάλι μετά την πτώση του το 1798. Η τρίτη φάση περιγράφει το θηρίο καθώς αυτό ανακτά την εξουσία που είχε, πριν το 1798. Αποκάλυψη 17:9,10 «Εδώ είναι ο νούς ο έχων σοφίαν.  Αι επτά κεφαλαί είναι επτά όρη, όπου η γυνή κάθηται επ αυτών.  Και είναι επτά βασιλείς˙ ...» Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Ιωάννης βλέπει το όραμα αυτό κάπου μέσα στη χρονική περίοδο της βασιλείας των επτά βασιλέων αφού ο άγγελος του λεει ότι η πρώτη φάση της παπικής εξουσίας αποτελεί πια παρελθόν «ήτο» και άρα προκύπτει για εμάς το συμπέρασμα ότι οι 7 αυτές κεφαλές ή οι 7 βασιλείς προέκυψαν μετά το 1798. Είδαμε στο 7ο κεφ. του Δανιήλ ότι οι κεφαλές στο θηρίο είναι αρχηγοί ή βασιλείς του υπόψη θηρίου (και όχι κάποιοι άλλοι ξένοι βασιλείς). Εδώ βλέπουμε 7 κεφαλές, 7 όρη, 7 βασιλείς. Αφού η παπική εξουσία είναι μοναρχία με 265 διαφορετικούς πάπες που χρησιμοποίησαν 79 διαφορετικά κυβερνητικά ονόματα, θα πρέπει να κοιτάξουμε προς τα ονόματα αυτά, και ειδικότερα προς εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν μετά το1798. Βλέπουμε ότι μετά το 1798 υπήρξαν τα ακόλουθα ονόματα : 1. Πίος 2. Λέων 3. Γρηγόριος 4. Βενέδικτος 5. Ιωάννης 6. Παύλος 7. Ιωάννης Παύλος. Αυτά είναι τα 7 κυβερνητικά ονόματα που χρησιμοποιήθηκαν από τους πάπες μετά το 1798. (Κατάλογος 265 παπών) 
 Στην Αποκάλυψη 13:18 βλέπουμε ακριβώς την ίδια φράση να χρησιμοποιείται σε σχέση με τον αριθμό του θηρίου το 666. «Εδώ είναι η σοφία˙ όστις έχει τον νούν, ας λογαριάση τον αριθμόν του θηρίου˙ διότι είναι αριθμός ανθρώπου, και ο αριθμός αυτού είναι χξς΄.» Στο αρχαίο κείμενο αναφέρεται αντί του ρήματος λογαριάζω, το ρήμα ψηφισάτω που κυριολεκτικά σημαίνει μετράω τους ψήφους και μετά αθροίζω για να βρω το αποτέλεσμα  ή αριθμώ. Η οδηγία που δίνεται εδώ είναι να λογαριάσουμε τον αριθμό του θηρίου, μετρώντας και μετά αθροίζοντας. Ένας από τους 7 βασιλείς (ομάδες παπών) ήταν ο Ιωάννης Παύλος. Προκειμένου να λογαριάσουμε τον αριθμό μιας κεφαλής του θηρίου στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να μετρήσουμε τους πάπες που πήραν αυτό το όνομα και μετά να βρούμε το άθροισμα. Έτσι έχουμε : πάπας Ιωάννης Παύλος Ι =1 και πάπας Ιωάννης Παύλος ΙΙ =2, έτσι 1+2=3. Το 3 αντιπροσωπεύει τον αριθμό της 7ης κεφαλής του θηρίου. Για να βρούμε τον αριθμό του θηρίου μέχρι τον πάπα Ιωάννη Παύλο ΙΙ, θα πρέπει να μετρήσουμε όλους τους πάπες στην ιστορία που χρησιμοποίησαν τα 7 ονόματα που χρησιμοποιήθηκαν μετά το 1798 και έτσι να βρούμε τον αριθμό καθεμιάς κεφαλής και μετά να αθροίσουμε τους αριθμούς αυτούς. Αν το κάνουμε αυτό θα βρούμε ότι ο αριθμός του θηρίου μέχρι τον πάπα Ιωάννη Παύλο ΙΙ είναι 665! Το πρώτο όνομα πάπα που χρησιμοποιήθηκε μετά την αιχμαλωσία του Πίου VI και το θάνατό του το 1798 ήταν πάλι ένας Πίος, ο Πίος VII. Θα μετρήσουμε λοιπόν όλους τους πάπες που είχαν το όνομα Πίος. Στην ιστορία της καθολικής εκκλησίας  ήσαν 12 πάπες που πήραν αυτό το όνομα. Έτσι ο αριθμός της 1ης κεφαλής του θηρίου είναι 1+ 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 = 78. Ο δεύτερος βασιλιάς ήταν ο Λέων. Υπήρξαν 13 πάπες με το όνομα αυτό και αν κάνουμε την άθροιση θα βρούμε τον αριθμό της 2ης κεφαλής του θηρίου ότι είναι 1+ 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 = 91. Ομοίως, ο τρίτος βασιλιάς ήταν ο Γρηγόριος, ήταν 16 πάπες με το όνομα αυτό και άρα ο αριθμός της 3ης κεφαλής είναι 136. Ο τέταρτος βασιλιάς ήταν ο Βενέδικτος, ήταν 14 πάπες με το όνομα αυτό και άρα ο αριθμός της 4ης κεφαλής είναι 105. Ο πέμπτος βασιλιάς ήταν ο Ιωάννης, ήταν 21 πάπες με το όνομα αυτό και άρα ο αριθμός της 5ης κεφαλής είναι 231. Ο έκτος βασιλιάς ήταν ο Παύλος, ήταν 6 πάπες με το όνομα αυτό και άρα ο αριθμός της 6ης κεφαλής είναι 21. Ο έβδομος βασιλιάς ήταν ο Ιωάννης Παύλος, ήταν 2 πάπες με το όνομα αυτό και άρα ο αριθμός της 7ης κεφαλής είναι 3. Συγκεντρωτικά, οι αριθμοί των 7 κεφαλών έχουν ως εξής: 1.Πίος 78,  2.Λέων 91, 3.Γρηγόριος 136, 4. Βενέδικτος 105, 5.Ιωάννης 231, 6.Παύλος 21, και Ιωάννης Παύλος 3. Ετσι λοιπόν, για να βρούμε τον αριθμό του θηρίου μέχρι τον πάπα Ιωάννη Παύλο ΙΙ, την 7η κεφαλή, αθροίζουμε τους αριθμούς αυτούς και έχουμε: 78+91+136+105+231+21+3=665. (Αρίθμηση και Διάρκεια βασιλείας των 7 παπικών ονομάτων μετά το 1798) Χρειάζεται μόνο το 1 ένα για να φτάσουμε το 666. Ένας άνθρωπος με ένα νέο παπικό όνομα αρκεί για να σχηματιστεί ο αριθμός αυτός. Μετά τον πάπα Ιωάννη Παύλο II, εκλέχθηκε ο πάπας Βενέδικτος 16ος και ο Φραγκίσκος 1ος.